Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy Big Snow Jam a všechny související poskytované služby. Objednáním zájezdu přes online rozhraní klient akceptuje obchodní podmínky cestovní kanceláře (dále jen CK) a to včetně storno podmínek. Obchodní podmínky v rozšířeném znění jsou k dispozici v pdf dokumentu. Na této straně jsou formulovány nejdůležitější body, kterými se řídí poskytování služeb cestovní kanceláře a se kterými by se každý klient měl seznámit před objednáním zájezdu.

Rezervace zájezdu

Vyplnění hlavního rezervačního formuláře je závazným projevem zájmu o služby CK. Má-li klient pouze nezávazný zájem o služby CK může kontaktovat cestovní kancelář a požadované kapacity nezávazně rezervovat telefonicky nebo emailem.

Zrušení zájezdu ze strany zákazníka

Výše stornopoplatků je závislá na datu, kdy zákazník doručí cestovní kanceláři písemné oznámení o zrušení zájezdu. Storno zájezdu lze pojistit. Na požádání sjednání tohoto pojištění můžeme pro klienta zprostředkovat.

dnů do odjezdu
45 a více
44 až 20 dní
19 až 0 dní
storno
2000Kč
60% ceny zájezdu
100% ceny zájezdu

Pojištění

Pojištění storno poplatků není povinné. Cestovní kancelář vyžaduje pouze aby měl klient v průběhu zájezdu uzavřené cestovní pojištění pro zimní sporty. Cestovní pojištění můžeme zprostředkovat, volba, kde a jaké pojištění uzavřít je samozřejmě svobodná volba klienta.

Placení zájezdů

Povinnost klienta je zájezd uhradit v plné výši nejpozději 30 dnů před odjezdem. Mezi 30 a 21 dnem před odjezdem CK klienta emailem vyzve k doplatku, v případě že klient zájezd ještě neuhradil. Nebude-li CK mít od klienta celou úhradu zájezdu ani 18 dnů před odjezdem, účast klienta na zájezdu bude stornována a uplatní se standardní storno poplatky dle těchto Obchodních podmínek. Jestliže klient objednává a platí zájezd méně než 20 dnů před odjezdem je povinen uhradit vždy celou cenu zájezdu v den rezervace.

Kvalita služeb

I přes vstřícnou cenovou politiku, která cestovní kancelář řadí k těm nízkonákladovým, usiluje cestovní kancelář o vysokou kvalitu služeb. Cestou otevřené komunikace a rychlých odpovědí na dotazy formuje realistické očekávání klientů. K tomu patří také popis ubytovacích zařízení (3D prohlídky, fotografie), aktuální popis ski areálů (mapy, webkamery) a festivalových aktivit (video reporty, fotky). Klient má právo na reklamaci, dle cestovní smlouvy. Nejvhodnější je reklamace přímo na místě, protože je možné situaci řešit operativně a v případě oprávněné reklamace zjednat nápravu. Reklamaci je vždy nutné předat v písemné formě s datem a podpisem.

Vyloučení ze zájezdu

Lyžování není fotbal. Ale v extrémních případech musí i cestovní kancelář vytáhnout červenou kartu. Cestovní kancelář má právo vyloučit zákazníka ze zájezdu, pokud svým chováním závažně narušuje průběh zájezdu (rušení nočního klidu, narušování průběhu přepravy, poškozování majetku, obtěžování osob, poškozování dobrého jména CK). Dále má CK právo vyloučit ze zájezdu osoby, které v průběhu zájezdu bez autorizace CK šíří propagační sdělení nebo nabízejí služby klientům. Distribuce neautorizovaných reklamních materiálů v autobusech je typickým příkladem jednání, které bude sankcionováno vyloučením ze zájezdu. Dalším příkladem jednání, která má CK právo sankcionovat vyloučením ze zájezdu je nerespektování pokynů průvodce CK a hrubé chování vůči personálu CK a spolupracujících firem.  Zákazník vyloučený ze zájezdu nemá nárok na náhradu neposkytnutých služeb.

Zdržení a organizace dopravy

Jsme trpěliví, každý se někdy opozdí. Nepatříme ke "gestapáckým cestovkám", kde paní průvodkyně střídavě klepe na čelo a na hodinky. V případě, že se zákazník opozdí, vždy se mu snažíme vyjít vstříc, aby mohl zájezd nastoupit. Nemůžeme ovšem čekat nekonečně dlouho. Po 15 minutách čekání autobus pokračuje v cestě. Vždy se snažíme se zákazníkem navázat telefonní kontakt a najít optimální řešení vzniklé situace. V průběhu dopravy je zákazník povinen řídit se pokyny průvodce a řidičů. V průběhu přepravy je v autobusech zakázáno kouřit.

Zavazadla

Zakoupí-li si zákazník Big Snow Jam zájezd včetně dopravy, má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel v omezeném množství a hmotnosti. Autobus bohužel není nafukovací a podobnost se vzducholodí je čistě náhodná. Nadlimitní zavazadla jsou zpoplatněna 30Kč/kg, nejméně však 300Kč/kus. V tabulce jsou zachyceny hmotnosti a typy zavazadel, jejichž přeprava je zahrnuta v ceně zájezdu. Jako nadlimitní jsou zpoplatněna také zavazadla přesahující rozměry 70x50x30cm.

zavazadlo
kufr
lyže / board
příruční taška
zdarma do
do 20kg
do 10kg
do 4kg*

*Příruční zavazadlo se neukládá do zavazadlového prostoru.

Drogy a omamné látky

Naše festivalové zájezdy se jmenují Big Snow Jam, nikoli Big Smoke Jam. Big Snow Jam jsou zájezdy pro aktivní mladé lidi. Naši klienti mají vztah k zimní sportům a umí se bavit bez drog a omamných látek. V průběhu zájezdu je zakázáno přechovávat nebo užívat drogy a nelegální omamné látky. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu. Cestovní kancelář má právo vyloučit z přepravy osoby v podnapilém stavu.

Typologie apartmánů a úhrada volných lůžek

Ceny zájezdů jsou vždy uváděny za osobu. V základní kategorii standard se předpokládá, že všechna lůžka na apartmánů jsou obsazena. Nejsou-li všechny lůžka na partmánu obsazene může klientovi, nebo skupině klientl vzniknout povinnost uhradit volné lůžko. V praxi tato povinnost nejčastěji vznikne skupině klientů, která má lichý počet členů (3,5,7) a je ubytována v apartmánu, který má sudý počet lůžek. Naprostá většina apartmánů je šesti a osmilůžkových a pokud je obsazena neúplně, je potřeba volné lužko, nebo volná lůžka doplatit. Volné lůžko stojí 2600Kč/90eur na týden. Pokud si klient objednává nadstandardní ubytování Comfort4v6 nebo Comfort 6v8 jsou dvě volná lůžka již zahrnuta v ceně tohoto upgrade.

Cestovní doklad

Za platnost svého cestovního dokladu odpovídá zákazník. V případě zadržení zákazníka na hranicích pokračuje zájezd dále a zákazníkovi nevzniká právo na náhradní plnění.

Nástup na ubytování a optimální čas pro příjezd vlastní dopravou

Naprostá většina residencí v destinacích zájezdů RideClub s.r.o. uvádí jako nejdřívější čas předání klíčů večer v 17 hodin v den příjezdu. Prakticky ovšem předání klíčů v 17 hodin teprve začíná a je proto lepší počítat s nástupem na apartmán na 18 hod. Klientům, kteří cestují vlastní dopravou mohou interval od 17:30 do 18:30 brát jako optimální čas pro příjezd do střediska pro příjezd do střediska. Příjezd po 20 hodině je vhodné oznámit sms delegátovi ve středisku, příjezd po 22hod je zpoplatněn late check-in poplatkem 5 euro na osobu.

Podmínka naplnění dopravní kapacity zájezdu a pravidlo 21 dní

Cenová atraktivita zájezdů BigSnowJam je založená na efektivním využívání zdrojů a dopravních kapacit, díky tomu Ti můžeme nabídnout spoustu zábavy v Alpách za jednu z nejlepších cen v Česku i na Slovensku a to včetně dopravy. Pokud se ovšem kapacita autobusu nenaplní ani 21 dní před odjezdem má CK RideClub s.r.o. právo neorganizovat dopravu a refundovat zaplacenou cenu zájezdu klientům v plné výši. Současně se zájezd bude konat pro klienty, kteří jedou vlastní dopravou. Klienti, kteří měli jet organizovanou dopravou, jejíž kapacita se nenaplnila se budou moci rozhodnout zda na akci nepojedou a nechají si cenu zájezdu refundovat v plné výši anebo se akce budou účastnit vlastní dopravou a nechají si refundovat pouze část ceny za autobusovou dopravu. Agenda naplnění dopravních kapacit je komunikována emailem. Rezervací zájezdu bere klient možnost nenaplnění dopravních kapacit. Vzhledem k tomu, že se každého BigSnowJamu účastní v průměru 250 riders a ride girls je reálné možnost nenaplnění dopravních kapacit pouze u akcí na začátku a konci sezóny (jako například Entrée a Climax).

Administrativa kaucí za apartmány

Ubytovací společnosti se kterými CK spolupracuje vyžadují složení kauce na vybavení apartmánu, úklid a případné hrubé rušení nočního klidu. Úkolem CK je zajistit pro ubytovací společnost administrativu kaucí. CK vybírá od každého klienta kauci 1600Kč / 60eur tak, že klienta vyzve k převedení kauce na depositní účet. V případě, že ubytovací společnost nevznese požadavek na zadržení kauce refunduje CK do 10 pracovních dnů od skončení pobytu na účet klienta. V případě, že ubytovatel vznese požadavek na zadržení kauce, přepošle CK klientovy dokument od ubytovatele (nejčastěji faktura za úklid apartmánu) a použije deposit k uhrazení nároku ubytovatele. Nelze-li prokázat jinak, předpokládá se rovný díl viny klientů na případném poškození vybavení, rušení nočního klidu nebo nedostatečném úklidu. Klient je povinen kauci uhradit na účet RideClub s.r.o. nejpozději 10 pracovních dnů před odjezdem na zájezd. Kauci je vždy nutné uhradit bankovním převodem. Pokud tak klient neučiní a kauci 1600Kč/60eur včas neuhradí, riskuje, že mu CK RideClub s.r.o. nevydá skipas, neboť kauce slouží také k zajištění poplatků za čipovou karty skipasu a za případnou ztrátu čipové karty skipasu.

Deposit za čipovou kartu skipasu

Kauce za magnetikcou kartu skipasu se samostatně nevybírá, ale je součástí kauce 1600Kč/60eur, kterou klient posílá na účet CK RideClub s.r.o. v souvislosti se zajištěním škod na ubytovacích kapacitách a v souvislosti se zajištěním ubytovacího řádu residence a dopravního řádu dopravce. Případné poškození anebo nevrácení skipasu klientem je tedy strženo z této kauce. Protože čipová karta skipasu má v různých střediscích různou cenu stanovuje RideClub s.r.o. v těchto obchodních podmínkách jednotnou sazbu za zrátu, poškození nebo nevrácení kartičky skipasu na konci pobytu. Sazba sankce za poškození nebo nevrácení kartičky skipasu je na sezónu 2016/2017 stanovena na 4eur / 100Kč.

Změny v rezervacích

Změny rezervací jsou možné a jsou zpoplatněny dle tabulky níže. Například změna jména klienta 30 dnů před odjezdem je zpolatněna administrativním poplatkem 200Kč. Za změnu se považuje jakákoli změna rezervace, není podstatné jestli jde o změnu místa odjezdu nebo o změnu jména na cestovní smlouvě. Při každé změně se ověřuje identita žadatele o změnu tak, aby změnu neprovedl někdo jiný, než sám klient. Změny v rezervacích méně než 48hodin před odjezdem nejsou možné.

dnů do odjezdu
22 a více
21 až 10 dnů
9 až 2 dnů
poplatek CK
200Kč
500Kč
1000Kč

Pokuty a nežádoucí chování

V některých případech mý CK právo udělit pokutu klientovi za nevhodné chování, které výrazně obtežuje ostatní. Konkrétně se jedná o zvracení v buse, které je sankcionováno pokutou 1500Kč (60eur). Na Big Snow Jam nejede nikdo, komu je 15 let a kdo porvé bez rodičů zkouší, co s ním udělá sladkej Jégr s Fantou a rumem. Pokuta může být stržena z kauce, kterou u klient složí na účet CK. Z pokuty může být odškodněn spolucestující, kterého se žaludeční incident nejvíce dotkl. Všem klientům doporučujeme v autobuse konzumovat alkohol v rozumné míře, protože v nepříjemném ovzduší cesta ubíhá mnohem pomaleji. V případě opakovaného rušení nočního klidu, kterým se pracovnící CK musí zabývat na pobud ubytovací společnosti nebo policie je také pokutováno a to bez ohledu na pokutu, kterou klient obdrží od ubytovatele nebo od policie. Pokuta za každý takový incident od CK  je 750Kč (30eur) na osobu a může rovněž být stržena z kauce.

Turistické taxy a jednotná sazba na aktuální sezónu

Podobně jako v Krkonoších, v Jeseníkách a v Tatrách, tak i v Alpách vybírá správa horských vesnic a městeček turistické poplatky. Tyto poplatky se v destinacích zájezdů BigSnowJam pohybují od 1,2 eur do 2 eur na osobu a den a záleží na politice daného střediska a také na standardu ubytování, ve vyšších standardech bývá také vyšší denní sazba turistické, neboli pobytové taxy. Na všech zájezdech BigSnowJam se turistické sazby vybírají formou jednotné sazby na osobu a pobyt, která se vyhlašuje vždy na začátku dané zimní sezóny.
Sazba pobytových tax pro zimní sezónu 2016/2017 je: 10eur na osobu a pobyt.

Domácí zvířata

Jede-li klient autobusem není možné si na zájezd brát domácí zvířata. Pokud klient jede vlastní dopravou je to možné po nahlášení CK. Případný poplatek za domácí zvíře klient uhradí na recepci residence přímo v místě pobytu. CK nevybírá poplatky za domácí zvířata.

Časté otázky a odpovědi
  • Musím podepisovat cestovní smlouvu?
    Český právní řád vyžaduje, aby dohoda mezi cestovní kanceláří a klientem měla písemnou formu, proto se ustálila praxe podepisovat cestovní smlouvu.
  • Mám obchod se snowboardy, můžu v autobsusu rozdávat letáky?
    Ne. Neautorizovaná propagace obtěžuje klienty a je zakázána. Můžeme, ale společně vymyslet koncept, který bude zábavný pro klienty a zároveň přinese hodnotu vašemu obchodu, kontaktujte nás.